Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Biografi Singkat Imam Muslim


Biografi Singkat Imam Muslim


Biografi Imam Muslim : Selain Imam Bukhari, Imam Muslim adalah asalah satu imam ahl hadits yang sangat populer di dunia, tentunya termasuk di Indonesia. Karya beliau sangat berjasa dalam banyak kajian ilmu keislaman di negara kita ini. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya Lembaga Pendidikan Islam Tradisonal Pesantren, secara konsisten menjadikan karya Imam Muslim sebagai rujukan.

Imam Muslim memiliki nama lengkap Abu al-Husain Muslim ibn al- Hajjaj al-Qusyairi al-Nisyaburi. Melekatnya kata al-Nisyaburi dalam nama Imam Muslim, karena beliau     dilahirkan di kota Naisyabur, salah satu di Iran.

Dalam proses pecarian hadist Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan banyak perjalanan, mulai dari Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan berbagai negara lainnya.

Dalam perjalannan inilah beliau berguru pada banyak ulama besar, di kawasan Khurasan Imam Muslim berguru kepada Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rawahaih. Di Irak Imam Muslim belajar hadis kepada Ahmad ibn Hambal dan Abdullah ibn Maslamah. Di Hijaz Imam Muslim belajar kepada Sa’id ibn Manshur dan Abu Mas’ud. Di Mesir Imam Imam Muslim berguru kepada Amar ibn Sawad dan Harmalah ibn Yahya.

Di luar nama-nama ulama besar di atas, Imam Muslim memiliki banyak guru lainnya, di antaranya; Usman dan Abu Bakar keduanya putra Abu Shaibah, Shaibah ibn Farwakh, Abu Kamil al- Juri, Zuhair ibn Harb, Amr al-Naqid, Muhammad ibn Musanna, Muhammad ibn Yassar Harun ibn Sa’id al-Ijli, dan Qutaibah ibn Sa’id.

Karya Imam Muslim sangat banyak dan menyebar keseluruh dunia. Dan belakang bukan hanya dijadikan rujukan untuk umat Islam beribada, tetapi juga dijadikan rujukan oleh umat agama lain untuk dijadikan sumber kajian atau bahkan sebagai subjek kajian.

Karya-karya Imam Muslim: al-Jami’ al- Sahih, al-Musnad al-Kabir, kitab al-Asma wa al-Kuna, Kitab al-Ilal, kitab al-Aqran, kitab Su’alatihi Ahmad bin Hambal, kitab al-Intifa’ bi Unub al-Siba’ kitab al- Muhadramin, kitab Man laisa lahu illa Rawin Wahid, kitab Aulad al-Sahabah dan kitab Auham al-Muhaddisin